ภูมิคุ้มกันเด็กไทยรุ่นใหม่สู่อนาคตที่ดีกว่า

9 เส้นทาง ตามรอยพระราชา’ ภูมิคุ้มกันเด็กไทยรุ่นใหม่ สู่อนาคตที่ดีกว่า ในขณะที่กระแสโลกาภิวัตน์กำลังขับเคลื่อนโลกให้หมุนไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมมีผลผลิตแห่งยุคสมัย ที่ออกมาล่อตา ล่อใจ บรรดาประชากรโลกทั้งหลาย โดยเฉพาะอุปกรณ์เทคโนโลยีที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้า ล้ำยุค ซึ่งเป็น “เทรนด์” ของบรรดาประเทศน้อยใหญ่ทั่วโลก

แน่นอนว่าประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศส่วนใหญ่ที่กำลังเดินหน้าตามเทรนด์ของโลกในหลายๆ ด้าน จนกลับกลายเป็นว่า ปัจจุบันประชาชนต่างเรียกร้องการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในลักษณะเดียวกับเกาหลี ญี่ปุ่น หรือไต้หวัน อันเป็นโมเดลของประเทศอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และมักจะถูกยกตัวอย่างขึ้นมาเทียบเคียงกับประเทศไทยบ่อยๆ ในแง่ของความเจริญก้าวหน้า จากอดีตสู่ปัจจุบัน จนบางครั้งเรากลับหลงลืมไปว่า สุดท้ายแล้ว แผ่นดินด้ามขวานทองแห่งนี้ มีอะไรที่เป็นอัตลักษณ์ที่แท้จริง สิ่งที่เราสามารถนำมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ชุมชนซึ่งเป็นฐานรากของระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ควบคู่ไปกับแนวทางการดำเนินชีวิตที่มีความเหมาะสมกับตนเองและสังคมโดยรวม อีกส่วนสำคัญในการกำหนดแนวทางพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนคือ การเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ ที่กำลังจะกลายเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต บรรดาลูกหลานของ เราๆ ท่านๆ ที่จะกลายเป็นผู้ขับเคลื่อนประเทศไทยในภายภาคหน้า โดยการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับ “สภาพสังคมโลก” และ “สภาพสังคมเรา” อย่างเหมาะสมได้อย่างไร การศึกษาศาสตร์พระราชาจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อยอดสู่อนาคต. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth